МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА

Strassmayr е бренд кој асоцира на високо квалитетни машини и услуги во областа на изградбата и рехабилитација на патиштата. Професионален пристап со квалитетни и иновативни машини за примена при рехабилитација, поправки и изградба на патишта. Производствениот програм се состои од, Машини за крпење дупки, Прскалки за битуменска емулзија, Машини за банкини и риголи, Термо контејнери за асфалт, Машини за заливање и др.

Машини за крпење дупки
Моделите Straßmayr STP се иновативни машини за делумно и лесно крпење на дупки на улици и патишта, со можност за рачно и автоматско управување на системот. Брз, едноставен и сигурен пристап при реновирањето дупки и пукнатини на асфалт.
Машини за заливање
Машината RWK 600/500 H се користи за подготовка и нанесување на специјална битуменска маса за пополнување споеви, пукнатини и проширувања при изградбата на улици и патишта.
Машина за риголи
Најбрз и најефективен начин за изградба на патни рабници и проширување на постоечки патишта со земја или асфалт. Приклучната машина BF290 е исклучително потребна и вредна машина во изградбата на патишта.
Машини за прскање емулзија
Strassmayr тип TS C Vario се камионски машини за складирање и прскање/нанесување битуменска емулзија за поврзување на асфалтните слоеви при изградбата на патишта, со Компјутерски систем за прецизно прскасње према барањата.
Асфалт термо контејнер
STRASSMAYR тип AC EH е термо контејнер за складирање и и транспорт на асфалтна маса со гаранција за одржување на температурата, што би овозможило користење и асфалтирање низ целиот работен ден.